ROSintelligent

ROSintelligent

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

1. Control per radiofreqüència i visualització ON-LINE de les lluminàries

2. Lluminària + sistema de telegestió + posta en marxa i assessorament

3. Per a làmpada de descàrrega i LED

4. Equips universals

5. Control punt a punt

6. Estalvi econòmic gràcies a:     
           - Regulació dels nivells d’il·luminació     
           - Manteniment preventiu     
           - Eliminació ed revisions de control

7. No necessaris alts coneixements d’informàtica

8. Sense obra civil ni modificacions en quadres elèctrics

9. Interfície TALQ: estandarització de la gestiò de l’enllumenat públic

10. Sistema compatible universal

FUNCIONS DE CONTROL

Amplia varietat d’ opcions de control de paràmetres de funcionamient:

 

PROGRAMACIÓ
Mitjançant programació, el sistema permet confeccionar un pla de funcionament a mida, segons les necessitats del municipi o la zona on sigui present el sistema de telegestió. En aquest sentit són destacables els punts següents:
    
    > Personalització dels paràmetres generals de funcionament com establir les hores d’encés i apagat, i establir els nivells de reducció en funció de trams horaris específics.       


    > Possibilitat de tractar l’instal·lació per sectors amb uns paràmetres de funcionament diferenciats per a un determinat sector o carrers específics per donar un tractament diferenciat en determinats moments, per exemple, per a la celebració de determinats esdeveniments.

 

    > Creació d’alarmes i avisos per el control d’incidències o recordatoris tals com hores de funcionament acumulades segons un pla de manteniment establert.

 

CONTROL REMOT A TEMPS REAL
El control a distancia, individualment o mitjançant agrupacions definides de les lluminàries, podent actuar immediantament davant la detecció de
qualsevol anomalía en el funcionament en un determinat moment.

 

HISTÒRIC DE DADES
La realització de gràfics de consum, històrics de funcionament, informes d’estalvi i documents similars representa una potent eina per a l’anàlisi del funcionament de l’instal·lació.

 


Més informació

____________

 

© 2015 COPYRIGHT ROS